Reklama

1850 rok - kalendarium historii Polski

Hipolit Cegielski tworzy Towarzystwo Przemysłowe w Poznaniu, w Krakowie powstaje Muzeum Starożytności, wielki pożar trafi znaczną część Krakowa, w Śremie powstaje Bractwo Polskie. Oto najważniejsze wydarzenia historyczne na ziemiach polskich w 1850 roku.


Reklama

22 stycznia 1850 roku inauguruje działalność Towarzystwo Przemysłowe w Poznaniu, utworzone z przekształcenia Towarzystwa Czytelni i Dobrej Rady. Jednym z inicjatorów i późniejszym prezesem tej organizacji był Hipolit Cegielski.

5 lutego 1850 roku posłowie polscy z Księstwa Poznańskiego, wybrani w lipcu 1849 roku do sejmu pruskiego, odmawiają złożenia przysięgi na podpisaną 31 stycznia 1850 roku konstytucję i składają mandaty (konstytucja sankcjonowała włączenie Księstwa Poznańskiego do Prus).

11 lutego 1850 roku  Towarzystwo Naukowe Krakowskie powołuje komitet organizacyjny Muzeum Starożytności (dziś Muzeum Archeologiczne), pierwszego publicznego muzeum na ziemiach polskich.

2 marca 1850 roku  Zgromadzenie Narodowe w Berlinie uchwala ustawę kończącą ostatecznie regulację stosunków agrarnych w Prusach. Przewidywała ona uwłaszczenie wszystkich chłopów, w tym małorolnych.

11 marca 1850 roku  sejm pruski uchwala nowe prawo o stowarzyszeniach. Zakazuje ono utrzymywania przez stowarzyszenia wzajemnych kontaktów, tworzenia wspólnych komitetów itp., co umożliwi wzmożenie prześladowań aktywnej narodowo części społeczeństwa polskiego i rozwiązanie Ligi Polskiej.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama