1850 rok - kalendarium historii Polski

Hipolit Cegielski tworzy Towarzystwo Przemysłowe w Poznaniu, w Krakowie powstaje Muzeum Starożytności, wielki pożar trafi znaczną część Krakowa, w Śremie powstaje Bractwo Polskie. Oto najważniejsze wydarzenia historyczne na ziemiach polskich w 1850 roku.

Hipolit Cegielski tworzy Towarzystwo Przemysłowe w Poznaniu, w Krakowie powstaje Muzeum Starożytności, wielki pożar trafi znaczną część Krakowa, w Śremie powstaje Bractwo Polskie. Oto najważniejsze wydarzenia historyczne na ziemiach polskich w 1850 roku.


22 stycznia 1850 roku inauguruje działalność Towarzystwo Przemysłowe w Poznaniu, utworzone z przekształcenia Towarzystwa Czytelni i Dobrej Rady. Jednym z inicjatorów i późniejszym prezesem tej organizacji był Hipolit Cegielski.

5 lutego 1850 roku posłowie polscy z Księstwa Poznańskiego, wybrani w lipcu 1849 roku do sejmu pruskiego, odmawiają złożenia przysięgi na podpisaną 31 stycznia 1850 roku konstytucję i składają mandaty (konstytucja sankcjonowała włączenie Księstwa Poznańskiego do Prus).

Reklama

11 lutego 1850 roku  Towarzystwo Naukowe Krakowskie powołuje komitet organizacyjny Muzeum Starożytności (dziś Muzeum Archeologiczne), pierwszego publicznego muzeum na ziemiach polskich.

2 marca 1850 roku  Zgromadzenie Narodowe w Berlinie uchwala ustawę kończącą ostatecznie regulację stosunków agrarnych w Prusach. Przewidywała ona uwłaszczenie wszystkich chłopów, w tym małorolnych.

11 marca 1850 roku  sejm pruski uchwala nowe prawo o stowarzyszeniach. Zakazuje ono utrzymywania przez stowarzyszenia wzajemnych kontaktów, tworzenia wspólnych komitetów itp., co umożliwi wzmożenie prześladowań aktywnej narodowo części społeczeństwa polskiego i rozwiązanie Ligi Polskiej.

12 kwietnia 1850 roku  decyzja cesarska o budowie fortyfikacji wokół Krakowa.

2 maja 1850 roku  w Śremie założono Bractwo Polskie, w ramach którego powstała pierwsza polska spółka zarobkowa. Bractwo będzie działało do roku 1853.

W czerwcu 1850 roku  w wyborach do sejmu pruskiego mandaty z Poznańskiego zdobywa 14 Niemców i 16 Polaków, wśród których znalazło się 6 ziemian,4 inteligentów, 3 księży oraz po jednym chłopie (M. Palacz), kupcu i właścicielu młyna. Ponadto w sejmie zasiądzie 2 Polaków ze Śląska i 3 z Prus Zachodnich.

5 czerwca 1850 roku  rozporządzenie władz pruskich dotyczące wolności prasy, które w krótkim czasie doprowadzi do upadku większości polskich pism.

18 lipca 1850 roku  wielki pożar niszczy znaczną część Krakowa, m.in. 160 domów, pałac biskupi, zabytkowe kościoły Franciszkanów i Dominikanów (wraz cenną biblioteką) oraz szereg prywatnych kolekcji, m.in. Friedleinów, Głębockiego, Sawiczewskiego.

14 października 1850 roku  naczelnym prezesem prowincji poznańskiej zostaje umiarkowany germanizator Gustaw von Bonin; pozostanie na tym stanowisku do VI 1851 roku.

14 listopada 1850 roku  w Krakowie utworzono Izbę Handlową i Przemysłową. W Galicji instytucje takie powstaną także we Lwowie i w Brodach.

21 listopada 1850 roku  otwarcie sejmu pruskiego. W trakcie obrad trwających do 9 maja 1851 roku Polacy zgłoszą m.in. wnioski o powołanie czwartego gimnazjum katolickiego w Poznańskiem (dotychczas istniały 3 katolickie i 3 protestanckie) oraz uniwersytetu w Poznaniu. Wnioski te nie znajdą dostatecznego poparcia.


Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy