Reklama

​Śląsk Cieszyński po powstaniu styczniowym

Śląsk Cieszyński - druga dzielnica polska pod zaborem austriackim - przeżywał znaczącą repolonizację jeszcze w okresie Wiosny Ludów. Dalsze ożywienie polskiego ruchu narodowego na tym terenie wynikało przede wszystkim z zacieśniających się kontaktów z Galicją.

Dużą rolę w tym ruchu odgrywała "Gwiazdka Cieszyńska", wydawana przez Pawła Stalmacha od marca 1851 roku Dalsze ożywienie kontaktów ziemi cieszyńskiej z Polakami, głównie pochodzącymi z Kongresówki, nastąpiło w czasie powstania  styczniowego. Wielu jego uczestników znalazło schronienie w Cieszynie i okolicach. W sierpniu 1869 roku odbył się w Sibicy koło Cieszyna wielki wiec narodowy, na który przybyli Polacy ze Śląska, Poznania, Prus Zachodnich, Kongresówki, Litwy, Ukrainy i z Galicji (tych oczywiście było najwięcej).

Reklama

W czasie tej manifestacji w licznych wystąpieniach podkreślano polski charakter Śląska Cieszyńskiego oraz zwracano uwagę na konieczność przeciwdziałania germanizacji tego kraju. W celu przeciwdziałania  germanizacji młodego pokolenia w 1872 roku założono Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Księstwa Cieszyńskiego, którego zadaniem było niesienie pomocy materialnej młodzieży szkolnej i studentom, zaś w 1884 roku założono naczelną instytucję  kulturalno-oświatową - Macierz Szkolną - która około 10 lat później założyła gimnazjum polskie w Cieszynie.

Swobody konstytucyjne umożliwiły również polskiej ludności na Śląsku Cieszyńskim aktywizację polityczną. Przedstawiciel polskiej ludności po raz pierwszy wszedł do sejmu krajowego w Opawie w roku 1867, 4 lata później liczba reprezentantów polskich wzrosła do czterech. Pochodzili oni z okręgów wiejskich, gdzie ze względu na przekrój narodowy mieli największe szanse, miasta bowiem opanowane były przez Niemców.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama