Reklama

Plan Odbudowy Gospodarczej z 2 VII 1947 r. Fragmenty ustawy

Plan trzyletni, nazywany oficjalnie Planem Odbudowy Gospodarczej, realizowany był w latach 1947–1949. Jest uznawany za jedyny skuteczny plan gospodarczy w historii Polski Ludowej. Dzięki niemu w znacznym stopniu udało się podźwignąć gospodarkę z powojennych zniszczeń.

Plan trzyletni, nazywany oficjalnie Planem Odbudowy Gospodarczej, realizowany był w latach 1947–1949. Jest uznawany za jedyny skuteczny plan gospodarczy w historii Polski Ludowej. Dzięki niemu w znacznym stopniu udało się podźwignąć gospodarkę z powojennych zniszczeń.

Dział I. Postanowienia wstępne

Art. 1.

1.            Ustala się Narodowy Plan Gospodarczy na lata 1947 - 49 pod nazwą "Plan Odbudowy Gospodarczej", który w niniejszej ustawie będzie nazywany "Planem".

2.            Postanowienia niniejszej ustawy dotyczące roku 1947 stanowią Narodowy Plan Gospodarczy na ten rok.

Art. 2.

Przedmiotem Planu są zadania i środki ich osiągnięcia w zakresie produkcji, inwestycji, konsumpcji, zatrudnienia, gospodarki materiałowej, obrotu towarowego z zagranicą, gospodarki finansowej oraz wzrostu i podziału dochodu narodowego.

Reklama

Dział  II. Podstawowe  zadania planu

Art. 3.

Podstawowym zadaniem gospodarstwa narodowego w okresie 1947 - 49 jest podniesienie stopy życiowej pracujących warstw ludności powyżej poziomu przedwojennego.

Art. 4.

Osiągnięcie zadania, o którym mowa w art. 3, nastąpi drogą:

             utrwalenia ustroju i przebudowy struktury społeczno-gospodarczej kraju;

             wyrównania szkód wojennych;

             scalenia Ziem Odzyskanych z resztą kraju, z wszechstronnym wykorzystywaniem w gospodarstwie narodowym szerokiego wybrzeża morskiego;

             rozszerzenia udziału kraju w gospodarstwie światowym;

             powrotu do kraju Polaków, którzy znaleźli się poza jego granicami w związku z wojną

             obniżenia kosztów własnych produkcji dóbr i usług oraz wzrostu wydajności czynników produkcji.

Art. 5.

 Plan odbudowy

Utrwalenie ustroju i przebudowa struktury społeczno-gospodarczej kraju nastąpi drogą zwiększenia udziału przemysłu i usług w ogólnej produkcji, tworząc podstawy do zwiększenia zatrudnienia rezerw pracy na wsi przez intensyfikację produkcji rolnej i zajęcia uboczne, do późniejszej całkowitej likwidacji przeludnienia rolniczego i do pełnego wykorzystania sił roboczych w mieście.

Art. 6.

Wyrównanie szkód wojennych dokonywane będzie w sposób odpowiadający zamierzeniom w zakresie odbudowy gospodarstwa narodowego, tworzenia podstaw do zmian w jego strukturze i wielkości w następnych okresach narodowych planów gospodarczych oraz z uwzględnieniem zabezpieczenia majątku narodowego przed dalszą dekapitalizacją.

Art. 7.

1.            Scalenie Ziem Odzyskanych z resztą kraju nastąpi przez dalsze osadnictwo na Ziemiach Odzyskanych i zharmonizowanie całości aparatu produkcyjnego kraju w zakresie rolnictwa, przemysłu i usług.

2.            Dla wykorzystania wybrzeża morskiego stworzone będą warunki do:

             zwiększenia udziału kraju w handlu światowym oraz rozwoju żeglugi morskiej i przybrzeżnej;

             powstawania i rozwoju przemysłu przetwórczego i usług związanych z morzem i portami;

             zwiększenia udziału zawodów związanych z pracą na wybrzeżu i na morzu, w strukturze zawodowej kraju.

Art. 8.

Dla zwiększenia udziału kraju w gospodarstwie światowym dążyć się będzie do zwiększenia obrotów towarowych z zagranicą oraz uzyskania zagranicznych kredytów na odbudowę gospodarstwa narodowego.

Art. 9.

Prowadzić się będzie dalszą akcję osadniczą oraz polepszać warunki osadnictwa i zatrudnienia dla Polaków powracających do kraju, a w szczególności stworzy się warunki powrotu dla dawnej emigracji zarobkowej.

Art. 10.

1.            Obniżenie kosztów własnych produkcji dóbr i usług nastąpi przez właściwą organizację produkcji, podniesienie wydajności maszyn i pracy ludzkiej oraz oszczędną gospodarkę materiałową.

2.            Realizowanie zasady oszczędnej gospodarki materiałowej następować będzie drogą wprowadzenia w życie systemu norm użycia środków produkcji i normatywów środków obrotowych.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy