Reklama

​Rządy Polski Ludowej 1944-1956. Wszystkie nazwiska i funkcje

Krótko po II wojnie światowej przystąpiono w Polsce do umacniania władzy komunistycznej. Pierwszym prezydentem Krajowej Rady Narodowej był Bolesław Bierut. Oto wykaz wszystkich przedstawicieli władz od 1944 do 1956 roku.

Krótko po II wojnie światowej przystąpiono w Polsce do umacniania władzy komunistycznej. Pierwszym prezydentem Krajowej Rady Narodowej był Bolesław Bierut. Oto wykaz wszystkich przedstawicieli władz od 1944 do 1956 roku.

Prezydenci

Bolesław Bierut (prezydent Krajowej Rady Narodowej) 31 grudnia 1945 - 4 lutego 1947

Bolesław Bierut (prezydent Rzeczypospolitej) lutego 1947 - 20 listopada 1952 (data wygaśnięcia mandatu)

Przewodniczący Rady Państwa

Aleksander Zawadzki  1952 - 64

Premierzy

Edward Osóbka-Morawski (przewodniczący Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego) 21 lipca - 31 grudnia 1944

Edward Osóbka-Morawski (premier Rządu Tymczasowego) 31 grudnia 1944 - 28 czerwca 1945

Edward Osóbka-Morawski (premier Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej) 28 czerwca 1945 - 5 lutego 1947

Reklama

Józef Cyrankiewicz 6 lutego 1947 - 20 listopada 1952

Bolesław Bierut 21 listopada 1952 - 18 marca 1954

Józef Cyrankiewicz 18 marca 1954 - 23 grudnia 1970

Krajowa Rada Narodowa

KRN w latach 1945 - 1947 pełniła rolę swego rodzaju parlamentu (nie pochodzącego z wyboru) wyposażonego w kompetencje ustawodawcze. Po utworzeniu TRJN w jej skład weszli przedstawiciele PSL i SP, jednak pozycję dominującą zajmowała PPR.

Skład KRN jesienią 1946 roku: PPR - 139 delegatów PPS - 112 delegatów SL - 60 delegatów PSL - 55 delegatów PSL "Nowe Wyzwolenie" - 2 delegatów.

 Naczelne władze Polski Ludowej:  SD - 38 delegatów SP - 8 delegatów Bezpartyjni - 30 delegatów.

 Funkcję przewodniczącego KRN (od momentu jej powstania) pełnił Bolesław Bierut, który 31 grudnia 1945 roku otrzymał tytuł prezydenta KRN. W lipcu 1945 zastępcami przewodniczącego KRN (a następnie prezydenta KRN) zostali: Wincenty Witos - który nie przyjął stanowiska ze względu na stan zdrowia. Stanisław Szwalbe (PPS) Stanisław Grabski (bezpartyjny). 

POLSKI KOMITET WYZWOLENIA NARODOWEGO (Powołany ustawą Krajowej Rady Narodowej z 21 lipca 1944)

Przewodniczący               Edward Osóbka-Morawski (PPS)

Zastępca  Przewodniczącego      Wanda Wasilewska (PPR), Andrzej Witos (SL)

Kierownicy resortów:

Administracji Publicznej               Stanisław Kotek-Agroszewski (SL)

Bezpieczeństwa Publicznego     Stanisław Radkiewicz (PPR)

Gospodarki Narodowej i Finansów Jan Stefan Haneman (PPS)

Informacji i Propagandy               Stefan Jędrychowski (PPR)

Komunikacji, Poczt i Telegrafów                   Jan Grubecki (SL)

Kultury i Sztuki  Wincenty Rzymowski (SD)

Obrony Narodowej        Michał Żymierski (PPR)

 Zastępca kierownika resortu:    Zygmunt Berling

Odszkodowań  Wojennych         Emil Sommerstein

Oświaty               Stanisław Skrzeszewski (PPR)

Pracy i Opieki Społecznej             Bolesław Drobner (PPS)

Rolnictwa i Reform Rolnych        Andrzej Witos (SL)

Spraw Zagranicznych      Edward Osóbka-Morawski (PPS)

Sprawiedliwości               Jan Czechowski (SL)

W czasie istnienia PKWN (do 31 grudnia 1944) zaszły w jego strukturze i składzie następujące zmiany:

1.            Utworzono w drodze podziału resortów Gospodarki Narodowej i Finansów oraz Komunikacji, Poczt i Telegrafów nowe resorty (dekretem PKWN z 1 grudnia 1944 roku):

Aprowizacji i Handlu       kierownik Teodor Piotrowski (PPS)

Komunikacji       kierownik Jan Rabanowski (SD)

Poczt i Telegrafów          kierownik Tadeusz Kapeliński (SL)

Przemysłu          kierownik Hilary Minc (PPR)

Skarbu  kierownik Jan Stefan Haneman (PPS)

Rządy w latach 1944 - 47

 2. Odwołano z PKWN następujących kierowników resortów: Stanisława Kotka-Agroszewskiego (20 listopada 1944), Jana Grubeckiego (4 listopada 1944) i Andrzeja Witosa (9 września  1944). Kierownikiem Resortu Komunikacji, Poczt i Telegrafów został Jan Rabanowski, kierownikiem Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych - Edward Osóbka-Morawski, który zachował stanowisko przewodniczącego PKWN i kierownika Resortu Spraw Zagranicznych.

Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej (31 grudnia 1944 - 28 czerwca  1945)

Prezes Rady Ministrów  Edward Osóbka-Morawski (PPS)

I wiceprezes  Rady Ministrów     Władysław Gomułka (PPR)

II wiceprezes  Rady Ministrów   Stanisław Janusz (SL)

Ministrowie:

Administracji Publicznej               Józef Maślanka (SL), od 7 kwietnia 1945 Edward Ochab (PPR) 

Aprowizacji i Handlu              Teodor Piotrowski (PPS), od 7 kwietnia 1945 Jerzy Sztachelski (PPR) 

Bezpieczeństwa Publicznego            Stanisław Radkiewicz (PPR)  

Informacji i Propagandy               Stefan Matuszewski (PPS)

Komunikacji                                Jan Rabanowski (SD)

Kultury i Sztuki  Wincenty Rzymowski (SD), od 3 maja 1945 Edmund Zalewski (SL)

Oświaty               Stanisław Skrzeszewski (PPR)

Obrony Narodowej        Michał Żymierski (PPR)

Poczt i Telegrafów          Tadeusz Kapeliński (SL)

Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia Wiktor Trojanowski (PPS) Przemysłu Hilary Minc (PPR)

Rolnictwa i Reform Rolnych        Edward Bertold (SL) Skarbu         Konstanty Dąbrowski (PPS)

Sprawiedliwości               Edmund Zalewski (SL), od 3 maja  1945 Henryk Świątkowski (PPS)

Spraw Zagranicznych      Edward Osóbka-Morawski (PPS), od 3 maja 1945 Wincenty Rzymowski (SD)

Dekretem z 11 kwietnia 1945 zlikwidowane zostało Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia, natomiast dekretem z 24 maja 1945 utworzono ministerstwa:

 Odbudowy                    Michał Kaczorowski (PPS)

Pracy i Opieki Społecznej       Wiktor Trojanowski (PPS)

Zdrowia               Franciszek Litwin (SL)

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej 28 czerwca 1945 - 6 lutego  1947

Prezes Rady Ministrów  Edward Osóbka-Morawski (PPS)

I wiceprezes  Rady Ministrów     Władysław Gomułka (PPR)

II wiceprezes  Rady Ministrów   Stanisław Mikołajczyk (SL, PSL)

Ministrowie:

Administracji Publicznej               Władysław Kiernik (SL, PSL)

Aprowizacji i Handlu       Jerzy Sztachelski (PPR)

Bezpieczeństwa Publicznego     Stanisław Radkiewicz (PPR)

Informacji i Propagandy               Stefan Matuszewski (PPS)

Komunikacji       Jan Rabanowski (SD)

Kultury i Sztuki  Władysław Kowalski (SL)

Leśnictwa           Stanisław Tkaczow (PPR)

Obrony Narodowej        Michał Żymierski (PPR)

Odbudowy         Michał Kaczorowski (PPS)

Oświaty               Czesław Wycech (SL, PSL)

Pracy i Opieki Społecznej             Jan Stańczyk (PPS), Adam Kuryłowicz (PPS)

Poczt i Telegrafów          Tadeusz Kapeliński (do 13 listopada 1945), Roman Podlaski (SL)

Przemysłu                      Hilary Minc (PPR)

Rolnictwa i Reform Rolnych        Stanisław Mikołajczyk (SL, PSL)

Skarbu                                Konstanty Dąbrowski (PPS)

Sprawiedliwości               Henryk Świątkowski (PPS)

Spraw Zagranicznych      Wincenty Rzymowski (SD)

Zdrowia                            Franciszek Litwin (SL)

Ziem Odzyskanych (utworzone 13 listopada 1945)            Władysław Gomułka (PPR)

Żeglugi i Handlu Zagranicznego (utworzone 8 stycznia  1946)       Stefan Jędrychowski (PPR)

Rządy w latach 1944 - 47

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (powołany 6 lutego 1947  roku)

 Prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz (PPS)

I wiceprezes  Rady Ministrów     Władysław Gomułka (PPR) - odwołany w styczniu 1949 roku; styczeń - czerwiec  1949 i 1950 - 52 - Aleksander Zawadzki (PZPR)

II wiceprezes  Rady Ministrów   Antoni Korzycki (SL)

Ministrowie:

Administracji Publicznej               Edward Osóbka-Morawski (PPS)

Aprowizacji i Handlu       Włodzimierz Lechowicz (SD), od lutego 1949 Tadeusz Dietrich (PZPR); zmiana nazwy na Ministerstwo Handlu Wewnętrznego

Bezpieczeństwa Publicznego     Stanisław Radkiewicz (PPR)

Informacji i Propagandy               Feliks Widy-Wirski (SP) kierownik ministerstwa Komunikacji       Jan Rabanowski (SD)

Kultury i Sztuki  Stefan Dybowski (SL)

Lasów   Bolesław Podedworny (SL)

Obrony Narodowej        Michał Żymierski (PPR), od listopada 1949 - Konstanty Rokossowski (PZPR)

Odbudowy         Michał Kaczorowski (PPS)

Oświaty               Stanisław Skrzeszewski (PPR), od lipca 1950 - Witold Jarosiński (PZPR)

Poczt i Telegrafów          Jan Putek (SL), od stycznia 1948 - Wacław Szymanowski (SL)

Pracy i Opieki Społecznej             Kazimierz Rusinek (PPS)

Przemysłu          Hilary Minc (PPR)

Rolnictwa i Reform Rolnych        Jan Dąb-Kocioł (SL)

Skarbu  Konstanty Dąbrowski (PPS)

Sprawiedliwości               Henryk Świątkowski (PPS)

Spraw Zagranicznych      Zygmunt Modzelewski (PPR), od marca  1951 - Stanisław Skrzeszewski (PZPR)

Szkół Wyższych i Nauk (utworzone w kwietniu  1950)     Adam Rapacki (PZPR)

Zdrowia               Tadeusz Michejda (SP), od stycznia  1951 - Jerzy Sztachelski (PZPR)

Ziem Odzyskanych          Władysław Gomułka (PPR) do stycznia  1949

Żeglugi i Handlu Zagranicznego Ludwik Grosfeld (PPS) jako kierownik, od kwietnia 1947 - Adam Rapacki (PZPR),

od lipca 1950 - Mieczysław Popiel (PZPR)

Bez teki  Wincenty Rzymowski (SD)

Bez teki   Wincenty Baranowski (SL)

Rząd PRL 21 listopada 1952 - października 1956

Premier Bolesław Bierut (PZPR), od marca 1954 - Józef Cyrankiewicz (PZPR)

Wicepremierzy Józef Cyrankiewicz, Władysław Dworakowski (obaj do marca 1954), Piotr Jaroszewicz,

Jakub Berman (1954 - 56), Tadeusz Gede (czerwca - października  1956), Piotr Jaroszewicz, Stefan Jędrychowski, Hilary Minc, Zenon Nowak, Konstanty Rokossowski (wszyscy PZPR)

Ministrowie:

Bezpieczeństwa Publicznego     Stanisław Radkiewicz (PZPR); w grudniu 1954 w miejsce MBP utworzono MSW - Władysław Wicha (PZPR).

Budownictwa Miast i Osiedli Roman Piotrowski (PZPR)

Budownictwa Przemysłowego Czesław Babiński (PZPR)

Energetyki          Bolesław Jaszczuk (PZPR)

Finansów            Tadeusz Dietrich (PZPR)

Gospodarki  Komunalnej             Feliks Baranowski(PZPR), od lutego  1956 - Kazimierz Mijal

Górnictwa          Ryszard Nieszporek (PZPR), od maja  1954 - Piotr Jaroszewicz, od marca 1956 Franciszek Waniołka (PZPR)

Handlu Wewnętrznego Marian Minor (PZPR)

Handlu Zagranicznego   Konstanty Dąbrowski (PZPR)

Hutnictwa           Kiejstut Żemajtis (PZPR)

Kolei      Ryszard Strzelecki (PZPR)

Kontroli Państwowej     Franciszek Jóźwiak (PZPR), od kwietnia  1955 - Roman Zambrowski

Kultury i Sztuki  Włodzimierz Sokorski (PZPR), od kwietnia  1956 - Karol Kuryluk (PZPR)

Leśnictwa           Tadeusz Podedworny (ZSL)

Obrony Narodowej        Konstanty Rokossowski (PZPR), od listopada 1956 Marian Spychalski

Oświaty               Witold Jarosiński (PZPR), od listopada 1956 - Władysław Bieńkowski

PGR-ów               Hilary Chełchowski (PZPR), od grudnia 1954 - Stanisław Radkiewicz, od kwietnia 1956 - Mieczysław Moczar (PZPR), zniesione w listopadzie  1956 roku

Poczt i Telegrafów          Wacław Szymanowski (ZSL)

Pracy i Opieki   nie obsadzone, od marca  1956 - Społecznej      Stanisław Zawadzki (PZPR)

Przemysłu Chemicznego              Bolesław Rumiński (PZPR)

Przemysłu Drobnego i Rzemiosła             Adam Żebrowski (PZPR)


Przemysłu Drzewnego  nie obsadzone, w lipcu  1956 połączone z Papierniczego z Ministerstwem Leśnictwa

Przemysłu Lekkiego       Eugeniusz Stawiński (PZPR)

Przemysłu  Maszynowego           Julian Tokarski (PZPR)

Przemysłu Materiałów Budowlanych     nie obsadzone, od marca 1955 - Stefan Pietrusiewicz (PZPR)

Przemysłu Rolnego i Spożywczego          Mieczysław Hoffman (PZPR)

Rolnictwa            Jan Dąb-Kocioł (ZSL)

Spraw Zagranicznych      Stanisław Skrzeszewski (PZPR), od kwietnia 1956 - Adam Rapacki (PZPR)

Sprawiedliwości               Henryk Świątkowski (PZPR), od kwietnia 1956 - Zofia Wasilkowska (PZPR)

Szkolnictwa Wyższego   Adam Rapacki (PZPR), od kwietnia 1956 - Stefan Żółkiewski (PZPR)

Transportu Drogowego i Lotniczego        Jan Rustecki (PZPR)

Zdrowia               Jerzy Sztachelski (PZPR), od listopada  1956 - Rajmund Barański

Żeglugi    Mieczysław Popiel (PZPR)

Szef Urzędu Rady Ministrów       Kazimierz Mijal (PZPR) do lutego 1956 roku Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy