Reklama

1918 rok - kalendarium odzyskania niepodległości

Wydarzenia od przekazania władzy Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną 11 listopada do ujednolicenia pieniądza 31 grudnia 1918 roku.

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu naczelne dowództwo wojsk polskich.

14 listopada 1918 roku Rada Regencyjna podejmuje decyzję o samorozwiązaniu i całość swej władzy przekazuje Piłsudskiemu; Piłsudski powierza misję utworzenia rządu Ignacemu Daszyńskiemu.

15 listopada 1918 roku zwolennicy Narodowej Demokracji demonstrują przeciwko misji Daszyńskiego.

16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wysyła do rządów państw koalicji, państw neutralnych oraz Niemiec depesze notyfikujące powstanie Państwa Polskiego.

Reklama

18 listopada 1918 roku ogłoszono skład nowego gabinetu z Jędrzejem Moraczewskim na czele; głównym zadaniem rządu jest przygotowanie wyborów do Sejmu Ustawodawczego i praca nad organizacją państwa.

19 listopada 1918 roku do Warszawy przybywa poseł niemiecki, hr. Harry Kessler, co oznacza faktyczne uznanie państwa polskiego przez Niemcy; dwa dni później jako pierwszy poseł zagraniczny w niepodległej Polsce złoży listy uwierzytelniające.

22 listopada 1918 roku Jędrzej Moraczewski kontrasygnuje dekret powierzający Piłsudskiemu najwyższą władzę jako Tymczasowemu Naczelnikowi Państwa; ma on sprawować tę funkcję do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego. Dekret ustala, że rząd jest mianowany przez Naczelnika Państwa i przed nim odpowiedzialny.

23 listopada 1918 roku ogłoszono dekret Naczelnika Państwa wprowadzający 8-godzinny dzień pracy i 46-godzinny tydzień pracy (6 godzin pracy w sobotę).

28 listopada 1918 roku ogłoszono nową pięcioprzymiotnikową ordynację wyborczą:  wybory  będą  powszechne (z udziałem wszystkich pełnoletnich obywateli bez względu na płeć), równe, bezpośrednie, tajne i proporcjonalne; dekret Naczelnika Państwa ustala także termin wyborów do Sejmu Ustawodawczego na 26 I 1919.

29 listopada 1918 roku formalne połączenie na kongresie w Tarnowie Polskiego Stronnictwa Ludowego "Lewica" z Polskim Stronnictwem Ludowym "Piast"; prezesem tego największego ugrupowania chłopskiego zostaje Wincenty Witos.

3 grudnia 1918 roku obrady Sejmu Dzielnicowego  w  Poznaniu  uznają  Naczelną Radę Ludową za przedstawicielstwo społeczeństwa polskiego w zaborze pruskim oraz na Górnym Śląsku i Pomorzu; Sejm Dzielnicowy wyraża wobec państw Ententy żądanie przyłączenia tych ziem do państwa polskiego.

7 grudnia 1918 roku wchodzi dekret Naczelnika Państwa potwierdzający działalność państwowej Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej jako centralnej instytucji emisyjnej do czasu powołania Banku Polskiego.

9 grudnia 1918 roku inauguracja nowo utworzonego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (jako kontynuacji Akademii Duchownej w Petersburgu); jest to czwarty po Krakowie, Lwowie i Warszawie ogólnopolski uniwersytet.

16 grudnia 1918 roku zjazd zjednoczeniowy PPS Lewicy i SDKPiL w Warszawie, na którym powstaje Komunistyczna Partia Robotnicza Polski - KPRP.

26 grudnia 1918 roku Ignacy Paderewski przybywa do Poznania wraz z Brytyjską Misją Wojskową.

27 grudnia 1918 roku przybycie do Poznania Ignacego Paderewskiego staje się iskrą powodującą wybuch Powstania Wielkopolskiego. Utworzono trzy fronty powstańcze: północny nad Notecią, zachodni nad Odrą i południowy na granicy ze Śląskiem. Oddziały powstańcze zostaną szybko przekształcone w regularną armię dowodzoną przez gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego.

29 grudnia 1918 roku rozpoczęcie pierwszego poboru rekruta do Wojska Polskiego.

31 grudnia 1918 roku Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie oraz lokalne władze (rady narodowe w Przemyślu i Cieszynie) podporządkowują się centralnym władzom w Warszawie.

31 grudnia 1918 roku wprowadzenie dekretu unifikującego wzór marek polskich, wydawanych przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową. Ujednolicanie pieniądza na terenie Polski zakończono w I połowie 1920 r.

------

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama