10 czerwca 1997 r. Polska ratyfikowała Europejską Kartę Społeczną

Europejska Karta Społeczna powstała 18 października 1961 r. w Turynie i obowiązuje dla państw sygnatariuszy od 1965 r. Dokument gwarantuje obywatelom prawa i wolności w sferze społecznej. Zapewnia prawa oraz wolności obywatelskie i polityczne bez dyskryminacji ze względu na rasę, kolor i płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne.

Europejska Karta Społeczna powstała 18 października 1961 r. w Turynie i obowiązuje dla państw sygnatariuszy od 1965 r. Dokument gwarantuje obywatelom prawa i wolności w sferze społecznej. Zapewnia prawa oraz wolności obywatelskie i polityczne bez dyskryminacji ze względu na rasę, kolor i płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne.

Istotę EKS określa preambuła, w której napisano m.in.: "(...)celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności jej członków dla zagwarantowania i urzeczywistnienia ideałów i zasad, które są ich wspólnym dziedzictwem oraz dla ułatwienia postępu gospodarczego i społecznego, w szczególności poprzez obronę i rozwijanie praw człowieka i podstawowych wolności". Dlatego państwa sygnatariusze zdecydowane są "podjąć wspólnie wszelkie wysiłki dla podnoszenia poziomu życia i popierania dobrobytu społecznego, zarówno ludności miejskiej, jak i wiejskiej, za pomocą odpowiednich instytucji i działań".

Reklama

Ujęto w Karcie dziewiętnaście podstawowych zasad, które są wiążące dla każdego państwa - rządy nie mogą wydać przepisów, ani podjąć działań administracyjnych sprzecznych z tymi zasadami. Są wśród nich, że każdy będzie miał możliwość zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną; wszyscy pracownicy mają prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia, wystarczającego dla zapewnienia im, jak i ich rodzinom, godziwego poziomu życia; każdy ma prawo do korzystania z wszelkich środków umożliwiających mu osiągnięcie możliwie najlepszego stanu zdrowia; każdy nie mający wystarczających zasobów ma prawo do pomocy społecznej i medycznej; rodzina, jako podstawowa komórka społeczeństwa, ma prawo do odpowiedniej ochrony społecznej, prawnej i ekonomicznej dla zapewnienia jej pełnego rozwoju.

Nie wszystkie zobowiązania wynikające z Europejskiej Karty Społecznej zostały przez Polskę ratyfikowane, m.in. zobowiązania w zakresie zapewnienia pracownikom wynagrodzenia zapewniającego godziwy poziom życia.

Do tej pory Polska nie ratyfikowała Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej nakładającej dodatkowe zobowiązania zwłaszcza wobec osób najuboższych.

AS

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy