Reklama

1957 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

​W Lubinie odkryto złoża miedzi, strajkuje stalownia w Nowej Hucie i tramwajarze w Łodzi, umierają Leopold Staff i Andrzej Bursa. Oto najważniejsze wydarzenia 1957 roku.

1 stycznia 1957 roku zniesienie obowiązkowych dostaw mleka i obniżenie  wysokości innych obowiązkowych dostaw rolniczych.

2 - 3 stycznia 1957 roku w wyniku połączenia Rewolucyjnego   Związku   Młodzieży i Związku Młodzieży Robotniczej powstaje Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS).

9 stycznia 1957 roku apel Gomułki na przedwyborczym wiecu o głosowanie bez skreśleń w wyborach do Sejmu.

10 - 11 stycznia 1957 roku Plenum ZG Związku Młodzieży Polskiej  podejmuje  decyzję o samorozwiązaniu.

11 stycznia 1957 roku Tadeusz Kotarbiński zostaje Prezesem Polskiej Akademii Nauk.

Reklama

15 stycznia 1957 roku spotkanie premiera Cyrankiewicza z kardynałem Wyszyńskim dotyczące nowych regulacji spraw Kościoła m.in. obsadzania stanowisk kościelnych.

16 stycznia 1957 roku komunikat dotyczący rozwiązania Związku Młodzieży Demokratycznej.

18 stycznia 1957 roku otwarcie wystawy Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego w warszawskiej Zachęcie.

20 stycznia 1957 roku wybory do Sejmu. Głosowano na Listy Frontu Jedności Narodowej kierowanego przez PZPR, ale było na nich więcej kandydatów niż mandatów do  obsadzenia. Marszałkiem  nowej Izby zostaje Czesław Wycech (ZSL).

Premiera filmu pt. Człowiek na torze według scenariusza Jerzego S. Stawińskiego i w reżyserii Andrzeja Munka (jego dystrybucję  wcześniej przez kilka miesięcy wstrzymywała cenzura).

22 stycznia 1957 roku porwanie w Warszawie syna Bolesława Piaseckiego.

10 - 11 lutego 1957 roku utworzenie Związku Młodzieży Wiejskiej.

15 lutego 1957 roku przywrócenie członkostwa PZPR byłym działaczom PPR i PPS.

18 lutego 1957 roku Stanisław Stomma zostaje przewodniczącym klubu poselskiego "Znak".

27 lutego 1957 roku wychodzi pierwszy   numer  tygodnika "Polityka". Redaktorem naczelnym - Stefan Żółkiewski. Zespół tworzyli m.in. W. Broniewski, W. Dąbrowski, K. Koźniewski, L. Kruczkowski, J. Kuśmierek, O. Lange, J. Putrament, M. Radgowski, M.F. Rakowski, A. Schaff, A. Werblan.

W lutym 1957 roku podjęto  starania o wydawanie miesięcznika "Europa" z Jerzym Andrzejewskim jako przyszłym redaktorem naczelnym.

Zmiany w "Trybunie Ludu", redaktorem naczelnym gazety zostaje  L.  Kasman zastępując W. Matwina.

24 marca 1957 roku ukazuje się pierwszy numer tygodnika "Za i Przeciw" wydawanego przez Chrześcijański Związek Społeczny.

25 marca 1957 roku podpisanie umowy polsko-radzieckiej regulującej tryb repatriacji Polaków z ZSRR.

Strajk w stalowni w Nowej Hucie z żądaniami obniżki cen.

20 kwietnia 1957 roku premiera Kanału Andrzeja Wajdy według scenariusza Jerzego S.  Stawińskiego.

9 maja 1957 roku powstanie nawiązującej do przedwojennych    tradycji   - "Grupy Krakowskiej" (T. Brzozowski, M. Jaremianka, T. Kantor, W. Krakowski, A. Marczyński, J. Maziarska, K. Mikulski, D. Mróz, J. Nowosielski, M. Piasecki, E. Rosenstein, J. Skarżyński, J. Stern, J. Tchórzewski) - ugrupowania artystycznego wystawiającego prace w krakowskich Krzysztoforach.

15 - 18 maja 1957 roku IX Plenum KC PZPR. W związku z ustaleniami specjalnej komisji dotyczącymi działalności organów bezpieczeństwa w okresie 1945 - 55, plenum wyklucza z partii m.in. R. Romkowskiego, A. Fejgina, J. Różańskiego, J. Bermana, S. Radkiewicza i M. Mietkowskiego. W trakcie obrad Gomułka posłuży się głośną później metaforą porównującą dogmatyzm do grypy, a rewizjonizm do gruźlicy.

24 - 25 maja 1957 roku rokowania delegacji partyjno-państwowych PRL i ZSRR na temat współpracy w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego.

31 maja 1957 roku umiera Leopold Staff.

5 czerwca 1957 roku spotkanie Władysława Gomułki z załogą "Cegielskiego" w Poznaniu.

18 czerwca 1957 roku utworzenie kuźni kadr - Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy  KC  PZPR (zlikwidowana w  1968 roku, reaktywowana w 1971 r., ponownie zlikwidowana 20 lat później).

18 - 22 czerwca 1957 roku VIII  Sesja RWPG w Warszawie. M.in. dyskusja o uzgadnianiu międzyrządowych planów gospodarczych.

 W czerwcu 1957 roku reaktywowanie krakowskiego miesięcznika      katolickiego "Znak" z redaktorem naczelnym Jackiem Woźniakowskim. W zespole m.in. H. Malewska, S. Stomma, J. Turowicz, J. Zawieyski.

Pierwsze recenzje i dyskusje dotyczące opowiadań Sławomira Mrożka pt. Słoń oraz rozrachunkowej powieści Kazimierza Brandysa Matka Królów.

11 - 13 lipca 1957 roku Sejm uchwala plan gospodarczy na lata 1956 - 1960.

20 lipca 1957 roku powołanie pełnomocnika rządu PRL ds. pobytu wojsk radzieckich w Polsce.

12 - 14 sierpnia 1957 roku strajk tramwajarzy w Łodzi później określony przez Gomułkę jako akcja wywołana przez "warchołów"; protesty także w innych zakładach, m.in. na Śląsku.

W sierpniu protest ZG SDP dotyczący zmian w składzie redakcji i ingerencji cenzury w treść takich pism, jak m.in. "Nowa Kultura" i "Przegląd Kulturalny".

16 września 1957 roku rozpoczęcie procesu Romkowskiego, Różańskiego i Fejgina zakończonego w listopadzie   ogłoszeniem  wyroków  (odpowiednio 15,14 i 12 lat więzienia).

25 września 1957 roku komunikat o odkryciu złóż miedzi  w okolicach  Lubina i Głogowa.

29 września 1957 roku w Teatrze Nowym w Łodzi prapremiera Ciemności kryją ziemię według powieści Jerzego Andrzejewskiego w reżyserii Kazimierza Dejmka.

2 października 1957 roku przedstawienie na sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych  planu  Rapackiego, dotyczącego stworzenia w Europie Środkowej strefy bezatomowej.

Likwidacja "Po Prostu" - po przerwie wakacyjnej nie wznowiono edycji pisma. Uzasadnienie decyzji zawierało sformułowanie, że w piśmie szerzono niewiarę w realność budowy socjalizmu.

3 - 6 października 1957 roku demonstracje w Warszawie wyrażające protest przeciwko decyzji  o  likwidacji tygodnika "Po Prostu". Interwencje milicji, pobicia uczestników demonstracji.

18 października 1957 roku otwarcie II Wystawy Sztuki Nowoczesnej w warszawskiej Zachęcie.

23 października 1957 roku podpisanie w Moskwie porozumienia między  rządem  PRL a rządem ZSRR na temat liczebności, rozmieszczeniu i trybie regulującym ruch wojsk radzieckich czasowo stacjonujących w Polsce.

24 - 26 października 1957 roku X Plenum KC PZPR postanawia przeciwdziałać frakcyjności w obrębie partii. Decyzja o weryfikacji członków PZPR.

31 października 1957 roku w dzienniku ustaw ogłoszono ordynację wyborczą do rad narodowych, w myśl której wybory będą się odbywać w oparciu o program FJN i przy politycznym współdziałaniu PZPR, ZSL i SD.

19 listopada 1957 roku w wieku 25 lat umiera popularny poeta młodego pokolenia - Andrzej Bursa.

29 listopada 1957 roku w Teatrze Dramatycznym w Warszawie pierwsza w Polsce inscenizacji sztuki Gombrowicza - Iwony księżniczki Burgunda w reżyserii H. Mikołajskiej.

13 grudnia 1957 roku powołanie Najwyższej Izby Kontroli (zgodnie z zapowiedzią z VIII Plenum KC PZPR z 1956 r.). Jej pierwszym prezesem zostanie Konstanty Dąbrowski (PZPR).


Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama