​Kalendarium powojennej Polski. 1945 r.

Wraz z kończącą się wojną w kraju rozpoczęto prace nad organizacją powojennej rzeczywistości. Oto szczegółowe kalendarium wydarzeń 1945 roku.

Wraz z kończącą się wojną w kraju rozpoczęto prace nad organizacją powojennej rzeczywistości. Oto szczegółowe kalendarium wydarzeń 1945 roku.

1 stycznia 1945 roku  ustawa o trybie wydawania dekretów z mocą ustaw - przekazanie kompetencji PKWN w tym względzie Rządowi Tymczasowemu RP.

2 stycznia 1945 roku powołanie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Oświadczenie prezesa Rządu Tymczasowego RP o nierespektowaniu przez Rząd Tymczasowy zobowiązań Rządu RP w Londynie.

3 stycznia 1945 roku  uchwała Krajowej Rady Narodowej w sprawie odbudowy Warszawy.

4 stycznia 1945 roku Związek  Radziecki  uznaje Rząd Tymczasowy RP.

5 stycznia 1945 roku nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Rządem Tymczasowym RP a rządem ZSRR na szczeblu ambasadorów.

Reklama

12 stycznia 1945 roku początek ofensywy Armii Radzieckiej, w wyniku której większość obszaru Polski zostanie wyzwolona spod okupacji niemieckiej - 24 stycznia oddziały Armii Czerwonej dotrą do Odry.

 13 stycznia 1945 roku Powołanie Komitetu Politycznego Rady Ministrów.

Dekret o wycofaniu z obiegu w Polsce waluty radzieckiej.

14 stycznia 1945 roku w Lublinie inauguracja zajęć na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej  (powołany w październiku 1944 roku).

17 stycznia 1945 roku wyzwolenie Warszawy przez oddziały   Armii    Czerwonej iI Armię Wojska Polskiego. Powołanie przedstawicielstwa rządu w Warszawie.

Rozwiązanie Szarych Szeregów przez Komendanta ZHP.

18 stycznia 1945 roku uwolnienie Krakowa spod okupacji.

19 stycznia 1945 roku komendant AK, generał Leopold Okulicki "Niedźwiadek" wydaje rozkaz rozwiązania Armii Krajowej.

25 stycznia 1945 roku utworzenie rozkazem naczelnego dowódcy WP Głównego Rabinatu Wojska Polskiego.

27 stycznia 1945 roku oswobodzenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

29 stycznia 1945 roku powstanie z resztek struktur organizacyjnych AK organizacji NIE (Niepodległość) pod kierownictwem generała Emila Fieldorfa (ps. Nil). Po jego aresztowaniu organizacja NIE zostanie rozwiązana i zastąpiona Delegaturą Sił Zbrojnych, na której czele stanie pułkownik    Jan    Rzepecki "Ożóg".

 30 stycznia 1945 roku Czechosłowacja uznaje Rząd Tymczasowy RP.

I Armia WP przekracza pod Sępolnem Krajeńskim przedwojenną granicę polsko-niemiecką.

 31 stycznia 1945 roku początki organizowania rad narodowych na ziemiach wyzwolonych spod okupacji.

1 lutego 1945 roku uchwała o przeniesieniu siedziby rządu do Warszawy.

2 lutego 1945 roku uznanie przez Rząd Tymczasowy RP rządu Czechosłowacji w Londynie (gotowość nawiązania stosunków dyplomatycznych).

4 - 9 lutego 1945 roku oddziały I Armii Wojska Polskiego dokonują przełamania Wału Pomorskiego (niemieckich linii obrony osłaniających Berlin od północnego wschodu).

4 - 11 lutego 1945 roku konferencja  Wielkiej   Trójki w Jałcie - ustalenie wschodniej granicy Polski na linii Curzona, jako rekompensatę RP uzyskała rozszerzenie swego terytorium na północ i zachód, co miało zostać uzgodnione z przyszłym rządem, który powinien składać się z członków PKWN, ale także z przedstawicieli władz. Przyszły rząd  Polski  ma  przygotować i przeprowadzić w kraju demokratyczne wybory.

5 lutego 1945 roku dekret o wymianie pieniędzy na terenach  wyzwolonych po 6 stycznia 1945 roku.

9 lutego 1945 roku wprowadzenie obowiązkowych dostaw mleka i mięsa przez rolników.

10 lutego 1945 roku przeniesienie Wyższej Szkoły Oficerskiej z Riazania do Rembertowa pod Warszawą.

11 lutego 1945 roku utworzenie Nadzwyczajnego Komisariatu do Walki z Epidemiami.

13 lutego 1945 roku uchwała    Rady    Ministrów o przystąpieniu do masowej repatriacji Polaków z terenów znajdujących się pod administracją ZSRR.

Tomasz Arciszewski, premier rządu polskiego w Londynie, odrzuca postanowienia Wielkiej Trójki (powzięte bez  zgody i udziału rządu polskiego) stwierdzając, że nie obowiązują one ani legalnych władz polskich, ani narodu polskiego. Zdaniem rządu londyńskiego oderwanie od Polski wschodniej połowy jej terytorium przez narzucenie tzw. linii Curzona jako granicy polsko-sowieckiej, Naród Polski przyjmuje jako nowy rozbiór Polski, tym razem dokonany  przez sojuszników.

16 lutego 1945 roku wprowadzenie obowiązkowych dostaw jaj kurzych.

Rozgłośnia  Polskiego  Radia w Warszawie rozpoczyna emisję programu.

 17 lutego 1945 roku w Krakowie wznawia działalność Polska Akademia Umiejętności pod kierownictwem prof. Stanisława Kutrzeby.

18 lutego 1945 roku odziały I Armii Wojska Polskiego zdobywają twierdzę Kołobrzeg.

 19 lutego 1945 roku odbywa się pierwszy koncert Filharmonii Łódzkiej - dyryguje Zdzisław Górzyński.

20 lutego 1945 roku wznawia działalność krakowska Akademia Sztuk Pięknych.

21 lutego 1945 roku Rada Jedności Narodowej (swego rodzaju parlament Polski podziemnej) uznaje ustalenia podjęte w Jałcie, mimo że narzucają one na Polskę nowe, niezmiernie ciężkie i krzywdzące ofiary.

22 lutego 1945 roku decyzja rządu ZSRR o pomocy w odbudowie Warszawy.

Wyzwolenie Poznania.

26 lutego 1945 roku rząd RP w Londynie mianuje   generała  Władysława Andersa pełniącym obowiązki  Naczelnego Wodza.

27 lutego 1945 roku żołnierze 6. Warszawskiego Batalionu Pontonowo-Mostowego wbijają pierwszy słup graniczny nad Odrą.

28 lutego 1945 roku przystąpienie jednostek WP do rozminowania kraju.

Dekret KRN "O wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów" - chodzi głównie o volksdeutschy.

3 marca 1945 roku formowanie pierwszych batalionów pracy dla odbudowy Warszawy.

14 marca 1945 roku uchwała   Rady    Ministrów w sprawie podziału administracyjnego Ziem Zachodnich - utworzenie okręgów: opolskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

15 marca 1945 roku wznowienie działalności Wyższego  Urzędu   Górniczego w Katowicach.

19 marca 1945 roku wznowienie działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nadanie prywatnym szkołom średnim   ogólnokształcącym i zawodowym uprawnień szkół państwowych.

23 marca 1945 roku przystąpienie do formowania Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 24 marca 1945 roku w Krakowie ukazuje się pierwszy numer "Tygodnika Powszechnego".

25 marca 1945 roku wznowienie rozgrywek I ligi piłki nożnej - pierwszym po wojnie mistrzem Polski (sezon 1945/46) zostanie Polonia Warszawa.

26 marca 1945 roku podpisanie w Moskwie umowy między Rządem Tymczasowym RP a rządem ZSRR o wykorzystaniu urządzeń przedsiębiorstw niemieckich i innego majątku zdobycznego, znajdującego się na terytorium Polski.

27 marca 1945 roku uwięzienie, a następnie przewiezienie do Moskwy 16 przywódców polskiego państwa podziemnego: Delegata Rządu na Kraj - Jana Stanisława Jankowskiego, byłego dowódcę AK - gen. Leopolda Okulickiego, przewodniczącego Rady Jedności Narodowej - Kazimierza Pużaka, członków Krajowej Rady Ministrów oraz przedstawicieli ugrupowań reprezentowanych w RJN.

29 marca 1945 roku powołanie Głównej Komisji ds. Zbadania Zbrodni Niemieckich.

30 marca 1945 roku dekret o mobilizacji kobiet do pomocniczej służby wojskowej.

Kapitulacja Niemców na Westerplatte - oddziały radzieckie zdobywają Gdańsk.

Utworzenie województwa gdańskiego.

1 kwietnia 1945 roku otwarcie Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Premierą Męża doskonałego Jerzego Zawieyskiego rozpoczyna powojenną działalność Stary Teatr w Krakowie. Teatrem kierowali Jerzy Ronard Bujański i Andrzej Pronaszko, w zespole aktorskim byli: Maria Dulęba, Zofia Małynicz, Eugeniusz Fulde, Janusz Warnecki. Scenografię przygotował Tadeusz Kantor.

2 kwietnia 1945 roku otwarcie   pierwszego   kina w Warszawie - "Polonia".

Wystawiając Zemstę Aleksandra Fredry z Karolem Adwentowiczem i w reżyserii Wilama Horzycy, inauguruje działalność katowicki Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego.

9 kwietnia 1945 roku utworzenie Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych.

10 kwietnia 1945 roku Rząd RP w Londynie mianuje Stefana Korbońskiego podziemnym Delegatem Rządu na Kraj.

11 kwietnia 1945 roku dekret o ustroju władz administracji skarbowej powołanie izb skarbowych i urzędów skarbowych.

15 kwietnia 1945 roku oświadczenie Stanisława Mikołajczyka w sprawie ustaleń podjętych w Jałcie, a dotyczących Polski: Aby uniknąć wszelkich wątpliwości co do mego stanowiska, pragnę oświadczyć, że przyjmuję decyzje powzięte na Krymie, dotyczące przyszłości Polski, jej suwerennej, niezależnej pozycji i utworzenia tymczasowego rządu mającego reprezentować jedność narodową.

 W Krakowie ukazuje się pierwszy numer "Przekroju".

16 kwietnia 1945 roku I Armia Wojska Polskiego forsuje  Odrę  pod Siekierkami.

18 kwietnia 1945 roku przystąpienie do formowania Ministerstwa Obrony Narodowej (powołane zostanie formalnie 31 grudnia  1944 roku).

19 kwietnia 1945 roku uruchomienie w Warszawie pierwszej linii autobusowej.

21 kwietnia 1945 roku podpisanie w  Moskwie układu o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej, między RP i ZSRR.

Odziały II Korpusu PSZ na Zachodzie zdobyciem Bolonii kończą swój szlak bojowy.

22 kwietnia 1945 roku w Krakowie rozpoczyna jawną działalność Teatr Rapsodyczny pod kierownictwem Mieczysława Kotlarczyka.

27 kwietnia 1945 roku uchwała    Rady    Ministrów o świętowaniu 1 Maja (po raz pierwszy oficjalnie) i 3 Maja.

Premierą Uciekła mi przepióreczka Stefana Żeromskiego rozpoczyna działalność Teatr Polski w Poznaniu pod dyrekcją Władysława Stommy.

30 kwietnia 1945 roku początek operacji Berlińskiej z udziałem I Armii Wojska Polskiego.

2 maja 1945 roku zdobycie Berlina.

3 maja 1945 roku generał Michał Rola-Żymierski, naczelny dowódca Wojska Polskiego, zostaje mianowany Marszałkiem Polski.

Oddziały I Armii WP docierają do Łaby.

7 maja 1945 roku koniec wojny w Europie - w Reims w kwaterze generała D.D. Eisenhowera Niemcy podpisują akt bezwarunkowej kapitulacji.

Upaństwowienie Muzeum Narodowego w Warszawie.

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Polskie Biuro Podróży "ORBIS".

 8 maja 1945 roku dekret o ustanowieniu 9 maja Narodowym Świętem Zwycięstwa i Niepodległości.

15 maja 1945 roku początki organizacji akcji przesiedleńczej na Ziemie Zachodnie - tworzenie komitetów przesiedleńczych.

16 maja 1945 roku wprowadzenie zmian do artykułu 16 ustawy z 18 grudnia 1919 roku o czasie pracy w przemyśle i handlu - wprowadzenie podwyżek wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (obowiązywał wówczas 48-godzinny tydzień pracy).

18 maja 1945 roku podporządkowanie 2. Armii WP Naczelnemu Dowódcy WP (dotąd podległe dowódcy 1. Frontu Białoruskiego).

24 maja 1945 roku utworzenie Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - zadaniem korpusu było zwalczanie  zbrojnego  podziemia  (po zakończeniu wojny na terenie Polski operowało około 150 oddziałów leśnych w sile 30 tysięcy żołnierzy).

Utworzenie Politechniki Śląskiej w Katowicach, Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej.

30 maja 1945 roku wprowadzenie w przemyśle państwowym akordowo-premiowego systemu pracy.

2 czerwca 1945 roku w Łodzi ukazuje się pierwszy numer "Kuźnicy" pod redakcją Stefana Żółkiewskiego.

W Poznaniu premiera pierwszej po wojnie opery.

3 czerwca 1945 roku wyjście wszystkich jednostek wojskowych WP (z wyjątkiem I   Armii   Wojska  Polskiego)

 11 czerwca 1945 roku pogłębienie się kryzysu granicznego z Czechosłowacją. Sztab WP rozpoczyna planowanie działań mających na celu przeciwdziałanie zajęciu przez armię czechosłowacką terenów przyłączonych do Rzeczypospolitej w 1938 roku. Tereny sporne to m.in. Zaolzie i część Sudetów.

12 czerwca 1945 roku utworzenie Funduszu Wczasów Pracowniczych.

Wprowadzenie języka rosyjskiego jako jednego z języków do wyboru w szkołach średnich.

13 czerwca 1945 roku  Nota Rządu Tymczasowego RP do rządu Republiki Czechosłowackiej domagająca się cofnięcia wojsk czechosłowackich do granic z 1937 roku.

16 czerwca 1945 roku wydanie przez Naczelnego Dowódcę WP dowódcy I Korpusu Pancernego rozkazu nakazującego koncentrację podległych mu oddziałów w celu sforsowania 18 VI Olzy i zajęcia Śląska Cieszyńskiego,   podlegającego w latach 1938 - 39 administracji polskiej - rozkaz nie zostanie zrealizowany.

16 - 21 czerwca 1945 roku rozmowy w Moskwie (16 - 21 VI 1945) w sprawie utworzenia Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Formalnie TRJN powstanie 28 czerwca. Premierem będzie Edward Osóbka-Morawski, wicepremierami Władysław Gomułka (I) i Stanisław Mikołajczyk (II). Komuniści obsadzą także resort bezpieczeństwa (Stanisław Radkiewicz) oraz wojsko (Michał Rola-Żymierski).

18 czerwca 1945 roku deklaracja Rządu Tymczasowego RP złożona rządom ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii i Francji w sprawie udziału Polski w Radzie Kontroli w Niemczech.

19 czerwca 1945 roku wojsko Polskie zajmuje dawną polską część Cieszyna.

21 czerwca 1945 roku proces w Moskwie 16 przywódców Polski Podziemnej. Uznano ich winnych działalności dywersyjnej na tyłach Armii Czerwonej. Wyroki: L. Okulicki - 10 lat, J.S. Jankowski - 8 lat, pozostali od 5 lat do 4 miesięcy, trzech ułaskawiono (L. Okulicki i J.S. Jankowski umrą w więzieniu - najprawdopodniej   zamordowani).

Pierwsza po wojnie promocja oficerów pilotów w Oficerskiej Szkole  Lotnictwa  WP w Dęblinie.

22 czerwca 1945 roku wznowienie działalności przez Pocztową Kasę Oszczędności (dzisiejsze PKO BP).

25 czerwca 1945 roku rząd Tomasza Arciszewskiego wydaje oświadczenie, w którym odmawia legalności TRJN.

26 czerwca 1945 roku w San Francisco zostają podpisane: Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych. Przedstawiciele RP podpiszą te dokumenty 16 października  1945 roku, Polska zostaje uznana za kraj założycielski ONZ.

 27 czerwca 1945 roku protest rządu RP skierowany do ambasady  czechosłowackiej w Moskwie w związku z napadami zbrojnych oddziałów czechosłowackich na tereny Spisza i Orawy.

 28 czerwca 1945 roku utworzenie Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego.

29 czerwca 1945 roku wyjście I Armii WP spod rozkazów  Armii Czerwonej.

Uruchomienie portu w Gdyni.

Uznanie TRJN przez rząd Republiki Francuskiej.

 

29 czerwca - 1 lipca 1945 roku  XXVI kongres PPS udziela poparcia   nowemu  porządkowi.

1 lipca 1945 roku Rada Jedności Narodowej podejmuje decyzję o samorozwiązaniu się. Publikuje Testament Polski Podziemnej, zawierający m.in. apel o opuszczenie Polski  przez  wojska radzieckie z terenu Polski itp. W tym samym dniu "komisja dobrych usług" przyjęła te ustalenia i w dniu następnym, 22 czerwca, ogłosiła komunikat o porozumieniu w sprawie utworzenia Tymczasowego Polskiego Rządu Jedności Narodowej.

5 lipca 1945 roku nawiązanie stosunków dyplomatycznych na szczeblu ambasadorów między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej   RP   a   rządami  USA i Wielkiej Brytanii, które tym samym wycofują poparcie dla rządu Tomasza Arciszewskiego w Londynie.

6 lipca 1945 roku nawiązanie stosunków dyplomatycznych na szczeblu ambasadorów między RP a Chinami i Królestwem Norwegii.

7 lipca 1945 roku dekret o utworzeniu województwa rzeszowskiego.

Sformowanie Dowództwa Marynarki Wojennej RP.

8 lipca 1945 roku wprowadzenie obowiązkowych dostaw siana łąkowego.

10 lipca 1945 roku Memoriał TRJN RP do mocarstw sprzymierzonych w związku z konferencją w Poczdamie (17 lipca - 2 sierpnia 1945) w sprawie "Postulatów polskich w sprawie granicy zachodniej" - potwierdzenie ustaleń jałtańskich.

11 lipca 1945 roku przekazanie przez ZSRR Ministerstwu Komunikacji RP zarządu nad kolejami w Polsce.

16 lipca 1945 roku nawiązanie stosunków dyplomatycznych między RP a Republiką Islandzką.

17 lipca - 2 sierpnia 1945 roku konferencja w Poczdamie - ostateczne ustalenie granic Polski. W obradach bierze udział delegacja TRJN.

 18 lipca 1945 roku utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot".

Sformowanie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

 20 lipca 1945 roku TRJN RP wyraża gotowość do uznania długów rządu RP na uchodźstwie, zaciągniętych przed 1 stycznia 1945 roku.

21 lipca 1945 roku protest rządu  RP  w związku z istnieniem we Francji misji wojskowej polskiego rządu emigracyjnego.

22 lipca 1945 roku ogłoszenie 22 lipca Narodowym Świętem Odrodzenia Polski.

31 lipca 1945 roku apel TRJN do żołnierzy i oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie o powrót do kraju.

2 sierpnia 1945 roku dekret o amnestii dla osób skazanych na kary do 10 lat  więzienia i dla osób ukrywających się (chodziło głównie o żołnierzy podziemia), o ile ujawnią się do 15 października  1945.

3 sierpnia 1945 roku wprowadzenie dla rolników obowiązkowych dostaw warzyw w latach 1945 - 46.

4 sierpnia 1945 roku powołanie Państwowej Rady Ochrony  Przyrody.

 6 sierpnia 1945 roku wobec cofnięcia poparcia wielkich mocarstw dla rządu Arciszewskiego pułkownik Jan Rzepecki rozwiązuje Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj.

8 sierpnia 1945 roku podpisanie w Londynie międzynarodowego porozumienia w sprawie ścigania i karania głównych przestępców wojennych (Polska przystąpi 25 IX 1945).

W   Warszawie   odbywa   się I Walny Zjazd Związku Artystów Scen Polskich - prezesem zostaje wybrany Dobiesław Damięcki.

9 sierpnia 1945 roku wprowadzenie   konieczności "metkowania" towarów w sklepach - uwidaczniania cen towarów powszechnego użytku.

10 sierpnia 1945 roku dekret o częściowej demobilizacji żołnierzy służby czynnej.

15 sierpnia 1945 roku w Krakowie wydano pierwszy numer "Twórczości".

Zarządzenie  prymasa  Polski o tworzeniu administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich.

16 sierpnia 1945 roku podpisanie w Moskwie umowy między RP a ZSRR o przebiegu polsko-radzieckiej granicy państwowej.

Zrzeczenie się przez ZSRR na rzecz RP mienia niemieckiego znajdującego się na terenach polskich, zobowiązanie się ZSRR do przekazywania Polsce 15 proc. radzieckich repa racji wojennych z Niemiec. Zobowiązanie się Polski do dostarczania węgla kamiennego do ZSRR po tzw. cenach sztywnych.

20 racji wojennych z Niemiec. Zobowiązanie się Polski do dostarczania węgla kamiennego do ZSRR po tzw. cenach sztywnych.

Prośba TRJN do rządu Francji o reprezentowanie polskich interesów w państwach Ameryki Południowej (zgoda Francji nastąpi 22 października  1945).

21 sierpnia 1945 roku przyznanie subsydiów państwowych na remont katedry gnieźnieńskiej.

22 sierpnia 1945 roku ustanowienie 1 września świętem lotnictwa polskiego.

Rozwiązanie I i II Armii Wojska Polskiego.

Utworzenie Muzeum Wojska Polskiego.

24 sierpnia 1945 roku przekształcenie Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej w polskie państwowe szkoły akademickie.

25 sierpnia 1945 roku skreślenie z listy oficerów WP majora Kazimierza Nowosielskiego, wiceprezesa Wojskowego  Sądu   Okręgowego w Toruniu, jako sędziego zbyt liberalnego w stosunku do wrogów nowego ustroju państwowego, a zatem nie nadającego się do służby wojskowej.

28 sierpnia 1945 roku uruchomienie Wyższych Kursów Nauczycielskich.

31 sierpnia 1945 roku wprowadzenie obowiązkowych dostaw mleka w latach 1945 - 46.

Umiera Stefan Banach, wybitny matematyk.

1 września 1945 roku przekazanie Polsce przez ZSRR 23 okrętów wojennych (część floty niemieckiej) oraz urządzeń portowych i nawigacyjnych.

Utworzenie Szkoły Dyplomatyczno-Konsularnej dla kształcenia nowych kadr dyplomatycznych.

2 września 1945 roku Japonia podpisuje akt bezwarunkowej  kapitulacji   -  koniec II wojny światowej.

W Krakowie kończy się I Ogólnopolski Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Literatów Polskich - prezesem zostaje Jarosław Iwaszkiewicz.

Utworzenie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) - podziemnej poakowskiej organizacji politycznej. Założycielami byli: płk Jan Rzepecki, płk Antoni Sanojca, płk Janusz Bokszczanin, płk Franciszek Niepokólczycki. Celem WiN było inspirowanie działań zmierzających do uzyskania niepodległości oraz demokratyzacji państwa.

Pierwsze po wojnie pokazy lotnicze z okazji Święta Lotnictwa na ponownie otwartym lotnisku mokotowskim w Warszawie.

4 września 1945 roku Okólnik   Ministra   Informacji i Propagandy zalecający podjęcie odpowiednich środków, by Polacy śpiewali w kościołach pieśń Boże coś Polskę używając słów Ojczyznę  wolną,  pobłogosław Panie i zaprzestali śpiewać Ojczyznę wolną, racz nam zwrócić Panie.

7 września 1945 roku mianowanie przez Naczelnego Dowódcę WP generała broni Karola Świerczewskiego dowódcą Armii Polskiej na Zachodzie - w celu przejęcia formacji wojskowych na Zachodzie i zorganizowania ich powrotu do kraju.

8 września 1945 roku nota protestacyjna rządu RP do rządu USA przeciw kontynuowaniu działalności przez rząd polski na uchodźstwie po cofnięciu mu uznania przez USA.

Deklaracja delegata Sił Zbrojnych Obszaru Centralnego AK, pułkownika Jana Mazurkiewicza (ps. Radosław), o gotowości wyjścia z konspiracji podległych mu żołnierzy.

12 września 1945 roku uchwała    Rady    Ministrów o ustaniu konkordatu między Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską.

 

14 września 1945 roku umowa  między  rządem  RP a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Pomocy i Zagospodarowania    (UNRRA) w sprawie dostaw pomocy dla Polski.

20 września 1945 roku wprowadzenie dla rolników obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w latach   1945 - 46.

25 września 1945 roku Dekret "Prawo małżeńskie" - moc prawną mają wyłącznie śluby cywilne, wprowadzenie możliwości rozwodów.

4 października 1945 roku Deklaracja RP w sprawie przystąpienia Polski do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

8 października 1945 roku oddanie na własność spadkobiercom posiadłości w Oblęgorku, którą Sienkiewicz otrzymał jako dar narodowy.

Utworzenie Akademii Lekarskiej w Gdańsku.

Reaktywowanie działalności Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej.

11 października 1945 roku powołanie stałego przedstawicielstwa polskiego w Berlinie - Polskiej Misji Wojskowej.

14 października 1945 roku powołanie przez Zygmunta Żuławskiego (przed 1939 rokiem przewodniczący Rady Naczelnej PPS) Polskiej Partii Socjal-Demokratycznej, sukcesorki przedwojennej PPS oraz podziemnie działającej podczas wojny PPS-WRN. Władze uniemożliwią działanie nowemu ugrupowaniu.

16 października 1945 roku przystąpienie Polski do Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

25 października 1945 roku polskie    okręty   podwodne: "Sęp",  "Ryś",  "Żbik"  i fregata "Dar Pomorza" powracają ze Sztokholmu do Gdyni.

26 października 1945 roku Dekret o utworzeniu Polskiej Agencji Prasowej.

Dekret o przejściu gruntów na obszarze stolicy na własność gminy miasta stołecznego Warszawy.

28 października 1945 roku wygłoszenie w Poznaniu przez kardynała Hlonda homilii: rzeczywistość zbiorowa winna odpowiadać rzeczywistości duchowej, którą naród nosi w sobie.

29 października 1945 roku umowa między RP  a  ZSRR w sprawie robót wydobywczych i pogłębiarskich w portach polskich - wydobyte statki handlowe mają należeć do Polski, wojenne - do ZSRR.

30 października 1945 roku ograniczenie legalnie działających partii politycznych do PPR, PPS, SL, SD, PSL i SP.

31 października 1945 roku umiera Wincenty Witos, polityk,  działacz  ludowy  - funkcje lidera PSL przejmuje Stanisław Mikołajczyk.

Wprowadzenie ordynansów dla generałów i oficerów w Wojsku Polskim.

2 listopada 1945 roku wprowadzenie zakazu handlu artykułami z paczek UNRRA.

4 listopada 1945 roku ukazuje  się  pierwszy numer "Gazety Ludowej", dziennika PSL pod redakcją Zygmunta Augustyńskiego.

5 listopada 1945 roku  Nota posła RP w Pradze do ministra spraw zagranicznych Czechosłowacji; "Rząd Jedności Narodowej... z jak największą przykrością stwierdza, że stosunki miedzy obu państwami w wyniku nieuregulowanych spraw granicznych ulegają stałemu pogorszeniu".

Aresztowanie czołowych działaczy WiN, w tym J. Rzepeckiego i A. Sanojcy. Na czele II Komendy WiN staje płk F. Niepokólczycki.

6 listopada 1945 roku pogrzeb Wincentego Witosa gromadzi w Wierzchosławicach 100 tysięcy chłopów.

10 listopada 1945 roku utworzenie Centralnego Urzędu Planowania przy Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów.

W Łodzi oblatano pierwszy po wojnie prototyp polskiego samolotu "Szpak-2" konstrukcji LWD.

13 listopada 1945 roku powołanie Ministerstwa Ziem Odzyskanych (kierownictwo: Władysław Gomułka) - do 1949 roku liczba osadników na Ziemiach Odzyskanych wyniesie ponad 4 miliony, wysiedlono też z tych ziem około 2 milionów osób pochodzenia niemieckiego.

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego "Film Polski".

14 listopada 1945 roku początek procesu norymberskiego sądzącego niemieckich zbrodniarzy wojennych.

Reaktywowanie Stronnictwa Pracy, którego prezesem zostaje Karol Popiel (przybyły z emigracji). W skład władz SP weszli zwolennicy K. Popiela oraz przedstawiciele grupy "Zryw", która poparła PKWN.

16 listopada 1945 roku konferencja w Londynie dotycząca utworzenia UNESCO (Polska przystąpi 28 X 1948).

Utworzenie Komisji Specjalnej do walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym.

Zarządzenie Prezydium KRN o uchyleniu stanu wojennego wprowadzonego 1 IX 1939 roku.

1 grudnia 1945 roku pierwsza premiera operowa w Warszawie - Verbum nobile Stanisława Moniuszki i Pajace Ruggiero Leoncavalla. Teatr nosi nazwę Scena Muzyczno-Operowa i działa w prowizorycznej sali przy ul. Marszałkowskiej.

3 grudnia 1945 roku utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Centrala Produktów Naftowych (CPN).

5 grudnia 1945 roku Pafawag we Wrocławiu wyprodukował pierwsze węglarki.

 

6 grudnia 1945 roku przekształcenie Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie w Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych    w Gdańsku z siedzibą w Sopocie.

Zamordowanie Bolesława Ściborka - czołowego działacza PSL, zastępcy sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego (sprawcą zbrodni był Urząd  Bezpieczeństwa,  wedle oficjalnych danych sprawcy pozostali na zawsze nieznani).

11 grudnia 1945 roku początek militaryzacji kopalń - utworzenie Wojskowego Biura Węglowego w Katowicach.

13 grudnia 1945 roku zakończenie I Zjazdu PPR obradującego    pod    hasłem "Zjednoczyć siły demokracji". Sekretarzem generalnym partii zostaje wybrany Władysław Gomułka, w skład Biura Politycznego weszli: Jakub Berman, Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, Hilary Minc, Stanisław Radkiewicz, Marian Spychalski, Roman Zambrowski i Aleksander Zawadzki.

16 grudnia 1945 roku inauguracja zajęć na Uniwersytecie Warszawskim.

17 grudnia 1945 roku umiera Henryk Kuna, rzeźbiarz.

27 grudnia 1945 roku przystąpienie Polski do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju.

31 grudnia 1945 roku uruchomienie pierwszej linii trolejbusowej w Warszawie.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000
 
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Michał Rola-Żymierski | Generał Leopold Okulicki
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy