Kalendarium powojennej Polski. Rok 1946

Rok 1947 był w powojennej Polsce czasem krystalizowania systemu politycznego i nasilenia wpływów sowieckich. Oto szczegółowe kalendarium tych wydarzeń.

Rok 1947 był w powojennej Polsce czasem krystalizowania systemu politycznego i nasilenia wpływów sowieckich. Oto szczegółowe kalendarium tych wydarzeń.

2 stycznia 1946 roku podpisanie w Belgradzie porozumienia pomiędzy rządem RP a rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii o przesiedleniu Polaków z Jugosławii.

3 stycznia 1946 roku uchwalenie ustawy o nacjonalizacji - przejęcie na własność państwa kluczowych gałęzi gospodarki narodowej.

Uchwalenie ustawy o zakładaniu nowych przedsiębiorstw i popieraniu prywatnej  inicjatywy  w  przemyśle i handlu.

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot".

4 stycznia 1946 roku nawiązanie stosunków dyplomatycznych między RP a Kostaryką.

Reklama

5 stycznia 1946 roku porozumienie między rządem RP a brytyjskimi i radzieckimi władzami okupacyjnymi w Niemczech w sprawie repatriacji Niemców z Polski.

Utworzenie przy Dowództwie Marynarki Wojennej RP grupy doradczej oficerów ZSRR.

6 stycznia 1946 roku pierwsza promocja oficerów w technicznej Szkole Oficerskiej Lotnictwa.

7 stycznia 1946 roku umiera Adam Didur, znakomity polski bas.

8 stycznia 1946 roku powołanie Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego.

Dekret o podatku dochodowym.

Dekret o rejestracji i obowiązku pracy.

Powołanie Centralnego Zarządu Motoryzacji w Ministerstwie Komunikacji.

10 stycznia 1946 roku Uchwała    Rady    Ministrów w związku   z  popularyzowaniem na Uniwersytecie Poznańskim druku ulotnego Modlitwa o panowaniu Chrystusa nad Polską zawierającego momenty antyrządowe i antydemokratyczne - krytyka stosunków na Uniwersytecie Poznańskim, które są sprzeczne z zasadami wychowania demokratycznego.

11 stycznia 1946 roku Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o obowiązkowych dostawach: żyta, pszenicy, nasion oleistych, ziemniaków, siana, słomy na rok gospodarczy 1945/1946.

12 stycznia 1946 roku utworzenie dyrekcji odbudowy w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie.

13 stycznia 1946 roku rozpoczyna działalność Uniwersytet Łódzki.

14 stycznia 1946 roku Nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oskarżająca Wielką Brytanię o złą wolę i naruszanie dotychczasowych uzgodnień w sprawie powrotu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie do Polski - przedłużanie terminu powrotu polskich żołnierzy  do kraju.

15 stycznia 1946 roku początek wysiedlania ludności niemieckiej z granic państwa polskiego (Ziemie Odzyskane) do brytyjskiej strefy okupacyjnej w Niemczech.

 16 stycznia 1946 roku po odbudowie   Teatr  Polski w Warszawie pod dyrekcją Arnolda Szyfmana wznawia działalność sztuką Lilla Weneda Juliusza Słowackiego w reżyserii Juliusza Osterwy, który zagrał też rolę Ślaza. Honorowymi gośćmi premiery byli między innymi: prezydent KRN, Bolesław Bierut i marszałek Josip Broz-Tito.

17 stycznia 1946 roku Okólnik w sprawie przekraczania granicy państwa.

Utworzenie Centralnego Zarządu Państwowych Nieruchomości Ziemskich.

Inauguracja Teatru Polskiego - spektakl Lilli Wenedy Juliusza Słowackiego.

18 stycznia 1946 roku podpisanie w Belgradzie umowy handlowej i rozrachunkowej między RP a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii.

Rozkaz naczelnego dowódcy WP o sformowaniu Oficerskiej Szkoły  Marynarki  Wojennej w Gdyni.

Umiera wybitny polski kompozytor, Feliks Nowowiejski.

19 stycznia 1946 roku Rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie zakazu sprowadzania do Polski zagranicznych i krajowych pieniędzy papierowych.

Początek Kongresu PSL. Prezesem zostanie Stanisław Mikołajczyk.

20 stycznia 1946 roku rozkaz Ministra Obrony Narodowej w sprawie kompetencji i rodzajów sądów wojskowych.

21 stycznia 1946 roku rozkaz Ministra Obrony Narodowej zakazujący wydawania rozkazów ludności cywilnej przez WP.

22 stycznia 1946 roku Dekret o odpowiedzialności ekip rządzących po 1934 roku za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego przed 1 IX 1939 - uchylenie rozporządzenia Prezydenta RP z 17 VI 1934 roku, dotyczącego  internowania  osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu (rozporządzenie stanowiło podstawę prawną do powołania obozu koncentracyjnego w Berezie Kartuskiej).

Wydanie dekretu "Prawo Rodzinne" - zawierającego ogólne przepisy dotyczące prawa rodzinnego. Będzie obowiązywał do czasu uchwalenia przez Sejm Kodeksu Rodzinnego (27 czerwca  1950).

25 stycznia 1946 roku rozkaz szefa Sztabu Generalnego WP o współdziałaniu okręgów  wojskowych  z władzami administracyjnymi w repatriacji Niemców z granic państwa.

Utworzenie w Bielsku Instytutu Szybownictwa.

28 stycznia 1946 roku Okólnik Ministra Ziem Odzyskanych w sprawie możliwości pozostania w Polsce fachowców narodowości niemieckiej.

29 stycznia 1946 roku powołanie przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów głównego pełnomocnika akcji siewnej.

Wydanie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Instrukcji o obowiązkach urzędników zagranicznych RP.

Utworzenie państwowego Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich.

30 stycznia 1946 roku  wprowadzenie systemu kartkowego na artykuły odzieżowe.

Przyzwolenie Ministra oświaty na działalność wśród studentów organizacji: Związek Walki Młodych, Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, Związek Młodzieży Wiejskiej "Wici" oraz Związek Młodzieży Demokratycznej.

1 lutego 1946 roku wprowadzenie przez Prezesa Rady  Ministrów  dni  bezmięsnych (wtorek, środa, czwartek) w przedsiębiorstwach przemysłu gastronomicznego i gospodniego oraz ograniczenie obrotu handlowego tymi wyrobami.

Przekształcenie Państwowych Konserwatoriów Muzycznych w Warszawie, Poznaniu, Katowicach w Państwowe Wyższe Szkoły Muzyczne. Utworzenie Państwowych Wyższych Szkół Muzycznych w Krakowie i Łodzi.

2 lutego 1946 roku podpisanie w Warszawie umowy między Ministerstwem Żeglugi i Handlu Zagranicznego RP a Zarządem Handlu Zagranicznego Administracji Wojskowej   w    Niemczech w sprawie wzajemnych dostaw towarów.

4 lutego 1946 roku rozkaz specjalny Naczelnego Dowódcy WP o trybie weryfikacji stopni podoficerskich uzyskanych w konspiracyjnych organizacjach    wojskowych w latach 1939 - 45.

Powołanie Polskiej Misji Restytucyjnej na terenie amerykańskiej  strefy  okupacyjnej w Niemczech.

 5 lutego 1946 roku utworzenie Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego.

7 lutego 1946 roku utworzenie przedsiębiorstwa Zjednoczone Centrale Aprowizacyjne.

8 lutego 1946 roku podpisanie w Moskwie umowy między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej RP a rządem ZSRR w sprawie dostaw zboża do Polski w roku  1946.

12 lutego 1946 roku podpisanie w Pradze umowy między RP a Republiką Czechosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia wywiezionego po rozpoczęciu wojny.

Utworzenie Generalnego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

14 lutego 1946 roku otwarcie Państwowej Wyższej Szkoły  Sztuk   Plastycznych w Łodzi.

Utworzenie bibliotek dla więźniów w więzieniach karnych (centralnych).

Spis powszechny ustalił liczbę mieszkańców Polski na 23,9 mln.

Rozpoczęcie akcji wysiedlania    ludności    niemieckiej z Polski.

15 lutego 1946 roku ustalenie przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zasad polityki płac w przedsiębiorstwach państwowych. Będą obowiązywały do 4 grudnia 1972 roku.

19 lutego 1946 roku interwencja Bolesława Bieruta u Józefa Stalina i Harrego Trumana w związku ze zmniejszeniem pomocy UNRRA (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Pomocy i Zagospodarowania) dla Polski.

Zaostrzenie przez sądy wojskowe kar (najwyższy wymiar w ramach ustawowej kary) za przestępstwa noszące znamiona jakichkolwiek akcji przeciwrządowych lub antydemokratycznych.

20 lutego 1946 roku podpisanie w Paryżu porozumienia między RP a rządem Republiki Francuskiej o repatriacji    polskich    górników z Francji.  Obejmie  ona m.in. E. Gierka i Z.  Grudnia.

Apel Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej o powrót do kraju wszystkich oddziałów i formacji polskich istniejących na obczyźnie.

21 lutego 1946 roku powołanie Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO).

22 lutego 1946 roku nawiązanie stosunków dyplomatycznych między RP a Republiką Hondurasu.

Wydanie zakazu wywozu mienia ruchomego z terenów Ziem Odzyskanych. Zarządzenie było skierowane przeciwko licznym wówczas szabrownikom.

24 lutego 1946 roku ratyfikowanie przez RP umów z Breton Woods (22 VII 1944) o utworzeniu Międzynarodowego  Funduszu Walutowego i Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego.

W Teatrze Powszechnym w Krakowie prapremiera Dwóch teatrów Jerzego Szaniawskiego.

26 lutego 1946 roku powołanie przez Naczelnego Dowódcę WP komisji w celu dokonania    obliczeń   strat i kosztów poniesionych przez Wojsko  Polskie   w  wojnie z Niemcami w latach 1939 - 45.

28 lutego 1946 roku utworzenie dwóch obozów jeńców niemieckich w Warszawie i Włocławku.

Utworzenie Państwowego Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni, obejmującego Państwową Szkołę Morską i Technikum Morskie Mechaniczne.

1 marca 1946 roku wydanie dekretu o rejestracji i zakazie wywozu dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej.

2 marca 1946 roku wydanie zakazu noszenia dystynkcji wojskowych przez generałów nie będących w służbie czynnej.

4 marca 1946 roku podpisanie w Brnie układu między RP a Konfederacją Szwajcarską    o   wymianie i uregulowaniu wzajemnych płatności.

Papież Pius XII mianuje ks. prof. Stefana Wyszyńskiego biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej.

5 marca 1946 roku wydanie instrukcji przez Ministra  Komunikacji  w  sprawie "zadrzewiania dróg publicznych".

8 marca 1946 roku powołanie Głównego Urzędu Likwidacyjnego w celu zagospodarowania majątków opuszczonych i poniemieckich.

Wprowadzenie na Ziemiach Odzyskanych nowego programu i metod nauczania języka polskiego z uwagi na młodzież napływową i autochtoniczną.

9 marca 1946 roku ograniczenie spożycia wyrobów cukierniczych (wtorek, środy, czwartek, piątek) w przedsiębiorstwach przemysłu gastronomicznego i gospodniego oraz ograniczenie obrotu handlowego tymi wyrobami.

11 marca 1946 roku ustanowienie Zarządu Przymusowego Związku Straży Pożarnych.

12 marca 1946 roku wprowadzenie ulg podatkowych dla repatriantów z ZSRR.

15 marca 1946 roku powstanie w kraju Komitetu Porozumiewawczego  Organizacji Polski Podziemnej działających w konspiracji. W skład komitetu weszły: Stronnictwo Narodowe, Niezależna PPS, Polskie Stronnictwo Demokratyczne oraz Stronnictwo Niezawisłości Narodowej.

17 marca 1946 roku rewizja w lokalu Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pretekstem było kolportowanie 11 III tegoż roku ulotki antypaństwowej.

19 marca 1946 roku przejęcie przez Polską Marynarkę Wojenną od Floty Bałtyckiej ZSRR odcinków obserwacji i łączności na wybrzeżu polskim.

Przekazanie Przez Ministerstwo Sił Zbrojnych ZSRR Ministerstwu Obrony Narodowej RP okrętów wojennych i urządzeń na poczet zdobyczy wojennych.

22 marca 1946 roku rozkaz Komendanta Głównego  Milicji   Obywatelskiej o zwalczaniu nielegalnego posiadania radioodbiorników (posiadanie radioodbiornika wymagało zgody władz) i nielegalnego handlu penicyliną.

25 marca 1946 roku wydanie zarządzenia przez Radę Ministrów o obowiązku zgłaszania posiadanych przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej przez urzędy i instytucje państwowe.

29 marca 1946 roku wytyczna Państwowego Komitetu   Bezpieczeństwa:   walka z bandytyzmem to pierwsze i najważniejsze zadanie zarówno dla wojska, jak i dla milicji.

30 marca 1946 roku utworzenie Państwowej Szkoły Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Powstanie ataszatów wojskowych  przy  ambasadach  RP w Belgradzie, Brnie, Brukseli, Jerozolimie, Kairze, Meksyku, Ottawie, Paryżu, Rzymie, Sofii i Waszyngtonie.

31 marca 1946 roku podjęcie przez kierownictwo PPS decyzji o wystąpieniu w wyborach w bloku łącznie z PPR, SL i SD.

4 kwietnia 1946 roku cofnięcie przez Radę Ministrów koncesji i postawienie w stan likwidacji 16 banków i instytucji kredytowych (m.in. Banku Cukrownictwa, Banku Dyskontowego Warszawskiego, Powszechnego Banku Kredytowego, Banku Zachodniego, Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu, Banku Amerykańskiego w Polsce, Międzynarodowego Banku Handlowego, Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego, Banku Kwielecki, Potocki i Ska, Banku Spółek Niemieckich w Polsce). Później w latach 1946 - 47 zlikwidowano m.in. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Nieruchomości, Dom Bankowy dr Józef Kugel i Ska, Poznański Bank Ziemian oraz 23 domy bankowe i 24 kantory wymiany walut. W konsekwencji w 1948 roku pozostało sześć banków: Narodowy Bank Polski, Bank Inwestycyjny, Bank Rolny, Bank Komunalny, Bank Rzemiosła i Handlu, Powszechna Kasa Oszczędności.

5 kwietnia  1946 roku utworzenie przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Drogi Wodne".

Pięć stronnictw (bez PSL) na posiedzeniu Centralnej Komisji Porozumiewawczej akceptuje koncepcję referendum.

11 kwietnia  1946 roku  PSL deklaruje zgodę na referendum.

12 kwietnia  1946 roku podpisanie w Moskwie umowy o wzajemnych dostawach towarów między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej RP a rządem ZSRR. W załączniku strona polska wyrażała zgodę na rozstrzyganie sporów dotyczących cen przez Komisję Arbitrażową Handlu Zagranicznego przy Wszechzwiązkowej Izbie Handlowej w Moskwie.

19 kwietnia  1946 roku wydanie w Londynie pierwszego numeru "Wiadomości" pod  redakcją Mieczysława Grydzewskiego.

24 kwietnia  1946 roku powrót z Salzburga zbiorów muzeów warszawskich zagrabionych przez Niemców.

26 kwietnia  1946 roku zawarcie w Waszyngtonie porozumienia o współpracy gospodarczej i finansowej między RP a USA (zakup demobilu).

27 kwietnia  1946 roku uchwalenie ustawy o głosowaniu ludowym, czyli o referendum. Odbędzie się ono 30 czerwca 1946 roku.

29 kwietnia  1946 roku podpisanie w Warszawie umowy między rządem RP a rządem Bułgarii o wymianie towarowej.

3 maja 1946 roku podczas uroczystych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja dochodzi w Krakowie do manifestacji antykomunistycznych, są zabici i ranni - głównie młodzież akademicka. 8 maja odbędą się w gimnazjach i na uczelniach krakowskich strajki domagające się zwolnienia zatrzymanych podczas zajść 3 maja. 9 maja Kraków zbojkotuje udział w obchodach Dnia Zwycięstwa, a 20 maja odbędą się strajki solidarnościowe w całym kraju. 12 lipca odbędzie  się  proces dwunastu uczestników wydarzeń 3 maja, oskarżonym zostanie zarzucona chęć zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego.

5 maja 1946 roku podpisanie w Berlinie Umowy między rządem RP a radziecką administracją wojskową w Niemczech w sprawie przesiedlenia Niemców z Polski do radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech.

8 maja 1946 roku uznanie 9 maja Świętem Żołnierza Polskiego.

11 maja 1946 roku opublikowanie tekstów pytań do referendum - początek kompanii propagandowej pod hasłem "3 razy tak".

13 maja 1946 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego   oskarża   PSL o współpracę z NSZ i WiN.

14 maja 1946 roku rozpisanie Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju - były to obligacje rozprowadzane wśród  mieszkańców.  W  dochodach budżetowych od kwietnia do grudnia 1946 roku pożyczka stanowiła około 12 proc.

15 maja 1946 roku przekazanie przez Armię Radziecką władzom polskim części portu szczecińskiego.

16 maja 1946 roku zawieszenie przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego zarządów powiatowych PSL w Grójcu i Włoszczowej.

 21 maja 1946 roku zgoda rządu USA na wyjazd trzech polskich obserwatorów na pokaz działania bomby atomowej na atolu Bikini.

26 maja 1946 roku atak oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii na Hrubieszów.

PSL opowiada się za głosowaniem w referendum na pierwsze pytanie "nie", na pozostałe "tak".

29 maja 1946 roku podpisanie w Moskwie porozumienia między RP a ZSRR w sprawie anulowania zobowiązań strony polskiej powstałych w czasie wojny z tytułu dostarczania dla Wojska Polskiego broni i amunicji.

28 maja 1946 roku utworzenie Biura Odbudowy Portów.

29 maja 1946 roku tymczasowy podział administracyjny Ziem Odzyskanych - utworzenie województw: olsztyńskiego,      szczecińskiego i wrocławskiego.

30 maja 1946 roku reorganizacja Państwowych Instytutów Sztuk Plastycznych w Krakowie i Poznaniu - powołanie Wyższych Szkół Sztuk Plastycznych w Krakowie i Poznaniu.

1 czerwca 1946 roku w Krakowie ukazuje się pierwszy numer miesięcznika katolików "Znak" pod redakcją Jerzego Radkowskiego.

5 czerwca 1946 roku walka   z    analfabetyzmem w Polsce powojennej - utworzenie 3-letnich państwowych szkół powszechnych dla dorosłych.

8 czerwca 1946 roku Dni Kultury Polskiej we Wrocławiu - podkreślenie przynależności Ziem Odzyskanych do Polski.

9 czerwca 1946 roku opozycja w PSL tworzy nową partię: PSL Nowe Wyzwolenie.

11 czerwca 1946 roku nawiązanie stosunków dyplomatycznych między RP a Republiką Nikaragui.

13 czerwca 1946 roku wydanie dekretu o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa (tzw. mały kodeks karny).

21 czerwca 1946 roku nota Poselstwa RP w Ottawie w sprawie polskich dzieł sztuki wywiezionych   do    Kanady w 1939 roku.

24 czerwca 1946 roku podpisanie układu między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej RP a rządem Wielkiej Brytanii w sprawie zwrotu złota polskiego i bezpłatnego przekazania towarów z brytyjskich zapasów wojskowych.

Utworzenie Wydziału Specjalnego Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej - ma on sprawować nadzór nad funkcjonariuszami MO.

25 czerwca 1946 roku utworzenie Państwowego Instytutu Wydawniczego.

27 czerwca 1946 roku powołanie administracji celnej.

30 czerwca 1946 roku  90,1 proc. uprawnionych Polaków bierze udział w referendum.   Na   pierwsze  pytanie  "Czy jesteś za zniesieniem senatu?" odpowiedziało pozytywnie ("tak") 68 proc., na drugie pytanie "Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienia podstawowych gałęzi gospodarki krajowej z zachowaniem podstawowych uprawnień inicjatywy prywatnej?" odpowiedziało tak 77,2 proc., na trzecie pytanie"Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic państwa polskie go na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?" odpowiedziało tak 91,4 proc. W rzeczywistości wyniki zostały sfałszowane, większość odpowiedziała "nie" na pierwsze pytanie, sporo głosów "nie" padło też na drugie i trzecie pytanie.

1 lipca 1946 roku likwidacja wojennych świadczeń rzeczowych rolnictwa.

4 lipca 1946 roku pogrom Żydów w Kielcach.

5 lipca 1946 roku podpisanie w Warszawie umowy w sprawie wymiany handlowej między RP a Finlandią.

Utworzenie Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, czyli cenzury prewencyjnej. Pracownicy urzędu czytali wszystkie teksty przed drukiem i oglądali spektakle przed   premierą,   decydując o możliwości ich publikowania (wystawiania).

Utworzenie Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie z tymczasową siedzibą w Łodzi.

 7 lipca 1946 roku nawiązanie stosunków dyplomatycznych między RP a Afganistanem, Ekwadorem i Haiti.

8 lipca 1946 roku umiera wybitny malarz Józef Mehoffer.

9 lipca 1946 roku utworzenie Państwowych Kursów Nauczycielskich dla nauczycieli szkół powszechnych.

12 lipca 1946 roku ogłoszenie przez Generalnego    Komisarza  Głosowania Ludowego wyników referendum z 30 czerwca 1946 roku. Oficjalne wyniki zakwestionowało Polskie Stronnictwo Ludowe - Stanisław Mikołajczyk złożył oficjalny protest (do którego przyłączyli się ambasadorowie USA i Wielkiej Brytanii) przeciwko  manipulowaniu głosami uczestników referendum. Własne wyliczenia PSL wskazywały, że na pierwsze pytanie ponad 83 proc. głosujących odpowiedziało "nie".

14 lipca 1946 roku pierwszy Kongres Stronnictwa Demokratycznego.

22 lipca 1946 roku oddanie do użytku mostu Poniatowskiego w Warszawie.

25 lipca 1946 roku powołanie Komisarza Rządu ds. Produktywizacji Ludności Żydowskiej w Polsce.

27 lipca 1946 roku zarządzenie Prezesa Rady Ministrów zakazujące wręczania podarków przełożonym.

29 lipca 1946 roku powołanie przy Centralnym Urzędzie Planowania Komisji ds. Odbudowy Nauki Polskiej.

30 lipca 1946 roku ustanowienie Polskich Misji Wojskowych w amerykańskiej i brytyjskiej strefie okupacyjnej w Niemczech.

31 lipca 1946 roku powołanie Głównego Urzędu Statystycznego.

1 sierpnia 1946 roku podwyżka płac - średnio o 20 - 25 proc. - w gospodarce uspołecznionej.

2 sierpnia 1946 roku powołanie Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

11 sierpnia 1946 roku uzyskanie od ZSRR nadzoru nad drogą wodną Odry.

16 sierpnia 1946 roku I Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju. Impreza będzie odbywała się co roku.

25 sierpnia 1946 roku pierwszy numer dwutygodnika społeczno-literackiego "Pokolenie".

26 sierpnia 1946 roku w Bielsku odbywają się pierwsze po wojnie zawody lotnicze.

31 sierpnia 1946 roku Hans Frank, były gauleiter Generalnej Gubernii, przyznał się do winy w procesie norymberskim.

4 września 1946 roku ustalenie ogólnych zasad reparacji wojennych od Niemiec, głównie mieliśmy je otrzymać w postaci urządzeń przemysłowych.

6 września 1946 roku dekret o ustroju rolnym i osadnictwie na Ziemiach Odzyskanych ustala zasady działu ziemi wśród osadników rekrutujących się spośród zdemobilizowanych żołnierzy, inwalidów wojskowych i służby bezpieczeństwa, wdów i sierot po nich, repatriantów polskich oraz ludności bezrolnej i małorolnej z Polski Centralnej.

Ogłoszenie akcji "Przemysł dla wsi"   -  udział   przemysłu w odbudowie rolnictwa (materiały budowlane, maszyny rolnicze).

10 września 1946 roku list  pasterski  Episkopatu w sprawie wyborów do Sejmu, skierowany przeciwko tym, których programy albo metody rządzenia są wrogie zdrowemu rozsądkowi, dobru narodu i państwa, moralności  chrześcijańskiej.

16 września 1946 roku Mołotow oświadcza sekretarzowi stanu USA, Byrnesowi, że granice polskie zostały ustalone w Poczdamie. Jest to reakcja na oświadczenie Byrnesa z 6 IX 1946 roku, w którym stwierdził, że w sprawie granic Polski nie osiągnięto jeszcze porozumienia.

23 września 1946 roku ostatnia sesja KRN. Ustalenie terminu wyborów do Sejmu na 19 I 1947.

Uchwalenie ustawy o planie trzyletnim.

28 września 1946 roku uchwała Rady Ministrów pozbawia obywatelstwa polskiego wybitnych wojskowych przebywających na emigracji, m.in. generałów Władysława Andersa, Stanisława Maczka, Stanisława Kopańskiego, Antoniego  Chruściela,  ponadto 14 pułkowników, 28 podpułkowników, 30 majorów.

4 października 1946 roku aresztowanie hrabiego Andrzeja Potockiego w czasie próby wywozu za granicę dzieł  sztuki stanowiących jego własność osobistą.

List protestacyjny Stanisława Mikołajczyka do ambasad trzech  mocarstw  w  związku z szykanowaniem jego stronnictwa przez PPR i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.

16 października  1946 roku utworzenie Centrali Rybnej.

22 października  1946 roku aresztowanie tzw. drugiej komendy WiN.

3 listopada 1946 roku pierwszy numer tygodnika ilustrowanego "Stolica".

4 listopada 1946 roku powołanie tzw. grup ochronno-propagandowych na czas kampanii przedwyborczej. Celem tych grup była działalność propagandowa na rzecz "bloku wyborczego" (PPR, PPS).

13 listopada 1946 roku  dekret o Daninie Narodowej na Zagospodarowanie Ziem Odzyskanych - kolejna próba łatania deficytu budżetowego pierwszych lat powojennych. Równowagę budżetową w 1947 roku osiągnięto w dużej mierze dzięki Premiowej Pożyczce Odbudowy Kraju rozpisanej wiosną 1946 roku.

22 listopada 1946 roku nota rządów USA i Wielkiej Brytanii popierająca stanowisko polityczne Stanisława Mikołajczyka.

28 listopada 1946 roku umowa o jedności działania PPS i PPR, wspólna kampania propagandowa przeciw PSL.

30 listopada 1946 roku w Teatrze  Wojska  Polskiego w Łodzi premiera Krakowiaków i górali w reżyserii Leona Schillera.

1 grudnia 1946 roku odezwa stronnictw "Bloku Demokratycznego" w sprawie wyborów nakłaniająca do głosowania  na  partie wchodzące w jego skład: PPR, PPS, SD i SL.

2 grudnia 1946 roku pierwszy Kongres Stronnictwa Pracy.

18 grudnia 1946 roku Memoriał Stanisława Mikołajczyka   do   rządów  USA, W. Brytanii i ZSRR zarzucający władzom dyskryminowanie PSL.

21 grudnia 1946 roku w Toruniu premiera Za kulisami Cypriana Norwida w reżyserii  Wilama Horzycy.


Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: cenzura | Ziemie Odzyskane
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy